ČO JE OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Ochrana osobných údajov je dôležitá vec najmä pre vás ako kupujúceho. Zabezpečuje Vás pred tým, aby spoločnosti s ktorými vstupujete do kúpnej zmluvy, nemohli zneužívať vaše osobné údaje ktoré im poskytujete. Vaše údaje nám poskytujete najmä za účelom, aby sme vedeli, komu máme tovar poslať a kde. V určitých prípadoch sa vaše údaje môžu využiť na to, aby sa optimalizovalo zobrazovanie produktov, ktoré budete prehliadať, podľa toho, ktoré máte najradšej. Často takáto optimalizácia pomáha kupujúcemu pri výbere toho správneho produktu a skracuje tak čas zbytočného hľadania. Naša spoločnosť zabezpečuje všetky vaše osobné údaje a nikdy ich neposkytne žiadnej tretej osobe, ktorá by ich mohla zneužiť. Niektoré vaše údaje však musíme poskytnúť „tretej osobe“, aby sme tak mohli zabezpečiť bezpečnú a rýchlu prepravu až k vám domov. V tomto prípade sa touto treťou osobou rozumejú prepravné spoločnosti ako napr. DPD, Slovenská pošta alebo Zásielkovňa, ktorým doručíme vaše meno, spôsob kontaktu (email/mobil) a samozrejme adresu na ktorú vám balík doručia. Súhlasíme s tým, že spotrebitelia by mali mať najvyššie štandardy ochrany súkromia a osobných údajov a preto sa nemusíte obávať, že by vaše údaje boli nami zneužité. 
Ak vás otázka ochrany osobných údajov zaujíma hlbšie, môžete si prečítať konkrétny legálny dokument nášho e-shopu :

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:

Medoselect SK, s.r.o.
Bitúnková 13
940 02 Nové Zámky
IČO: 47594314
DIČ: SK2023989858
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu medoselect.sk alebo iným vhodným spôsobom, splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu na doručenie tovaru (ulica, číslo domu, obec a PSČ), číslo telefónu a e­mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúceho, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov prevádzkovateľom je:

 • registrácia na webovej stránke medoselect.sk
 • objednávka tovaru kupujúcim
 • identifikácia kupujúceho
 • predzmluvné vzťahy
 • potvrdenie objednávky
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • vystavenie daňového dokladu
 • doručenie tovaru
 • evidencia objednávok pre prípadne riešenia reklamácii
 • informovanie o akciách, novinkách a zľavách
 1. b) Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, a súhlasí so skutočnosťou, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 2. c) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v predchádzajúcom bode.
 3. d) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 4. e) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 5. f) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

COOKIES

Dnes už sa bez spracúvania koláčikov funguje iba ťažko. Preto aj my spracovávame niektoré z vašich cookies, v prvom rade za účelom zlepšovania webstránky a jej funkcionality najmä pre Vás ! Čo sú to cookies a aké spracovávame sa môžete dočítať nižšie.

Táto stránka používa cookies na zlepšenie užívateľského rozhrania a vášho zážitku z jej prehliadania. Niektoré cookies (tzv. „nevyhnutné“) sa ukladajú vo vašom prehliadači keďže sú nutné pre správne fungovanie základných prvkov webstránky. Na našej stránke využívame aj „third-party“ cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať spôsob, akým používate našu stránku. Tieto cookies budú ukladané vo vašom prehliadači po odsúhlasení spracovávania cookies. Taktiež máte možnosť zamietnuť spracovávanie cookies, čo však v niektorých prípadoch môže ovplyvniť komfortné prehliadanie. 

Čo sú cookies ?

Cookies sú mále textové súbory ktoré ukladajú malé časti informácií. Sú ukladané na vašom zariadení po načítaní stránky vaším prehliadačom. Cookies nám pomáhajú zlepšovať funkcionalitu stránky, zlepšiť jej zabezpečenie a v konečnom dôsledku zabezpečiť čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť pre Vás. Tiež nám pomáhajú dohľadať chyby ktoré na stránke môžu pretrvávať a nasmerovať nás tak ich odstráneniu. 

Ako vaše cookies používame ?

Tak ako väčšina stránok, aj naša stránka využíva tzv. „first-party cookies“ a „third-party“ cookies“ na niekoľko účelov. „First-party“ cookies sú vo veľkej miere nevyhnutné pre správne fungovanie webstránky a nezaznamenávajú žiadne pridružiteľné osobné údaje.

„Third-party“ cookies využívame na našej stránke najmä za účelom lepšieho porozumenia fungovania stránky a jej zabezpečenia. Tiež poukazujú na to, ako s našou stránkou interagujete na základe čoho dokáže systém vytvoriť odporúčania ktoré budú pre Vás najvhodnejšie. Toto všetko zlepšuje vašu skúsenosť z prehliadania našej webovej stránky, keďže ju to zjednodušuje a zefektívňuje. 

Aké druhy cookies a využívajú a kde to môžete zmeniť?

Základné: Niektoré cookies sú nevyhnutné k tomu aby ste mohli využívať všetky funkcionality stránky. Povoľujú nám blokovať prípadný prístup bezpečnostným hrozbám a spravovať prístup na naše webstránky. Nezbierajú ani neukladajú žiadne osobné údaje. Tieto cookies Vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do účtu a pridávať si veci do košíka.

Štatistické: Tieto cookies ukladajú informácie ako napríklad počet momentálnych návštevníkov na stránke, ktoré stránky v rámci webstránky sú navštevované, z akého zdroja a podobne. Pomáhajú nám lepšie porozumieť a analyzovať výkonnosť našej stránky a poukazujú na oblasti kde je potenciál pre zlepšenie.

Marketingové: Naša stránka priamo nezobrazuje reklamy, pri ktorých sa využívajú marketingové cookies, no napriek tomu je možné, že niektorý zo softvérov ktoré sú na stránke integrované, spracováva aj tieto cookies pre zlepšenú funkcionalitu. Marketingové cookies sa využívajú najmä na vytváranie personalizovaných reklamných kampaní, ktoré zodpovedajú reálnym záujmom užívateľa. Tiež nám pomáhajú identifikovať úspešnosť zobrazovania reklamy alebo promovania produktu.
V niektorých prípadoch môžu tieto informácie využívať aj tretie strany reklamných sprostredkovateľov na iných webstránkach.

Funkčné: Tieto cookies, napriek tomu že nie sú nevyhnutné pre správne fungovanie, dopomáhajú niektorým funkcionalitám na našej stránke.

Preferenčné: Preferenčné cookies nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia ktoré ste vykonali na stránke a preferencie prehliadania. Je to napríklad jazykové nastavenie, zobrazovanie motívu, čo v konečnom dôsledku uľahčuje váš život, keďže tieto nastavenia nemusíte zadávať pri každej opätovnej návšteve, pretože systém si ich zapamätá.

Nastavenia cookies si môžete zmeniť po prístupe na stránku po kliknutí na tlačídlo „Nastavenia cookies“ kde si môžete zvoliť aké cookies nám budete poskytovať. Ak ste cookies už raz prijali, systém si vašu preferenciu zapamätá a nebude od vás opätovne žiadať potvrdenie. Nastavenie cookies si môžete dodatočne zmeniť aj vo vlastnom prehliadači, v ktorom máte niekoľko možností a kde môžete napríklad zadefinovať blokovanie dodatočných cookies na všetkých stránkach.

Zlepšujeme naše služby na základe vašich pripomienok pomocou dotazníkov Heureka.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako kupujúci dobrovoľne udeľujem súhlas, podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa článku VI. bod 1.
Obchodných podmienok predávajúcim. 
Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené a voľne dostupné na internetovej stránke www.medoselect.sk.